Liping Jiang
Full Name
Liping Jiang
Job title
Associate professor
Company
Copenhagen Business School